Czy muszę założyć działalność gospodarczą?

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców [link do serwisu zewnętrznego], działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, przy czym przepisów ustawy nie stosuje się do:
- działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
- [#agroturystyki - link do odpowiedniej zakładki];
- wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego […];
- [#Rolniczego Handlu Detalicznego- link do odpowiedniej zakładki].

Ponadto nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono1 w wysokości 2600 zł, czyli bez zakładania firmy możemy zarobić w każdym miesiącu nie więcej niż do 1 300 zł brutto), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (#działalności nierejestrowanej - [link do odpowiedniej zakładki] poświęciliśmy osobną zakładkę).

Z ww. definicji wynika też, że działalnością gospodarczą nie jest taka która:
- jest niezorganizowana, chociaż prowadzona w sposób ciągły,
- jest zorganizowana, ale prowadzona w sposób nieciągły.
Co do zasady każda forma działalności, poza wyżej wskazanymi wyjątkami, wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych, podlegają wpisowi do rejestru CEIDG. Wpis do CEIDG przedsiębiorcy jest obowiązkowy. Wykonywanie działalności gospodarczej bez dokonania wpisu stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny2.

------------------------------------

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (poz. 1778) [link do serwisu zewnętrznego].

[2] Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [link do serwisu zewnętrznego] (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.) - patrz: art. 601.