Deklaracja dostępności serwisu Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

-filmy nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowanej audio deskrypcji, -filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących. Na stronie mogą być osadzane są filmy, które nie były wykonywane na zlecenie Urzędu oraz filmy powstałe w latach wcześniejszych, jak też w ramach budżetów uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Muszyc, adres poczty elektronicznej produkty@wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856654826. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

Do budynku prowadzą cztery stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze. W budynku jest winda, która nie jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

Z lewej strony budynku  znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W pierwszym lokalu na podjeździe usytuowany jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i  punkt obsługi osób niepełnosprawnych. W Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych znajduje się łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Udogodnienia

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie były dostępne. Jeśli masz problem z odczytaniem jakiegoś załącznika lub też potrzebujesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat filmów, które nie mają podpisów oraz audiodeskrypcji - albo po prostu masz pomysł na jakieś usprawneinie, skontaktuj się z nami. Wspólnie na pewno znajdziemy sposób, aby dostarczyć informację w mozliwie dogodnej formie.