II faza konsultacji poradnika miodowego

Ilustracja do artykułu okladka380_200.png

Ogłaszamy kolejne, publiczne konsultacje poradnika, który od ostatniej wersji przeszedł znaczne modyfikacje (w ramach opiniowania, które trwało do 28 lutego 2020 r.).

**Aktualizacja z 7 września 2020 r.**

W nawiązaniu do wcześniejszej, widocznej poniżej wiadomości, serdecznie dziękujemy za rozliczne i niezwykle cenne uwagi oraz propozycje. Mamy przyjemność zakomunikować, że na obecnym etapie zostały uwzględnione niemalże wszystkie z nich. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji oraz praktyków, opracowanie stało się – w naszym przekonaniu – bogatym źródłem informacji nt. obowiązujących przepisów (nie tylko higienicznych). W efekcie poradnik w jego obecnej formie został znacznie rozwinięty, a jego zakres tematyczny poszerzono – czego wyrazem była również zmiana tytułu na „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji”.

Mając na uwadze ułatwienie odnalezienia się we wprowadzonych zmianach w stosunku do poprzedniej wersji, na dole strony znajdziecie Państwo notę redaktorską z opisem najważniejszych modyfikacji. Na podkreślenie zasługuje rozszerzenie zakresu tematycznego w następujących obszarach:
-    opodatkowanie i rejestrowanie sprzedaży produktów pszczelich w poszczególnych formułach administracyjnych,
-    uwarunkowania formuły „Produkcji podstawowej” oraz „Handlu detalicznego”,
-    uproszczona procedura oceny jakości wody pitnej, opracowana na podstawie analizy ryzyka w odniesieniu do przyjętego modelu standardowego działalności,
-    oceny warunków wstępnych w standardowym modelu działalności oraz procedur opartych na HACCP (w tym uwzględniono kompletną analizę ryzyka w dystrybucji),
-    adekwatnego do charakteru i skali działalności wykazu (zamkniętego) niezbędnych dokumentów do gromadzenia w ramach nadzoru właścicielskiego nad higieną produkcji – również w przypadkach objętych wymogiem opracowania i utrzymania systemu HACCP,
-    wzorcowych formularzy do złożenia w inspekcji weterynaryjnej oraz sanitarno-epidemiologicznej,
-    nowe wizualizacje adekwatne do wymogów wynikających również z zał. II do rozp. (WE) nr 852/2004  (pomieszczenie dystrybucyjne i ruchomy punkt sprzedaży),
-    wzór prawidłowego etykietowania miodu z komentarzem.

Mając powyższe na uwadze, ogłaszamy II fazę konsultacji opracowania pt.:  „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji” celem zasięgnięcia opinii stron, których interesy mogą zostać w znaczny sposób dotknięte, takich jak: właściwe organy i grupy konsumentów. Opiniowanie ma w efekcie doprowadzić do umieszczenia ww. poradnika w rejestrze krajowych wytycznych dobrej praktyki w trybie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do nadsyłania opinii w terminie do 8 grudnia 2020 r. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego [link do zewnętrznego serwisu] (pocztą lub poprzez cyfrowy urząd).

Uwaga - poradnik, nota redakcyjna z historią zmian oraz kompletny wykaz wizualizacji obiektów w wyższej rozdzielczości znajduje sie do pobrania na dole strony.

**Aktualizacja z 3 września 2020 r.**

Trochę to trwało, ale poradnik przeszedł znaczną modyfikację. Pojawi sie w nim wiele pożytecznych informacji i procedur gotowych do wykorzystania w pasiece. Zapraszamy już wkrótce po więcej informacji.

***

O inicjatywie

Prowadzenie sprzedaży miodu z własnej pasieki związane jest z respektowaniem określonych przepisów - również higienicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, działając przy bezpośrednim wsparciu i z upoważnienia środowiska pszczelarskiego (przedstawicieli sektora spożywczego), podjął się opracowania poradnika Pracownia do pozyskiwania miodu w sprzedaży bezpośredniej oraz w rolniczym handlu detalicznym. Poruszamy w nim różnorodne, praktyczne zagadnienia, które są istotne przy planowaniu i użytkowaniu pracowni do pozyskowania miodu. Podczas prac terenowych napotkaliśmy też różnorodne problemy, które staraliśmy się uporządkować i jasno opisać. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia będą przydatne w codziennej działalności.

Dofinansowanie sprzętu pszczelarskiego i rejestracja sprzedaży

Począwszy od 2019 r. mechanizm Wsparcie rynku produktów pszczelich został powiązany z faktem prowadzenia przez pszczelarza np. sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego. Należy przy tym pamiętać, że rejestracja sprzedaży na rzecz konsumenta finalnego jest ustawowym obowiązkiem. Nasz poradnik może przydać się wszystkim, którzy są na etapie uruchamiania produkcji miodu z myślą o oferowaniu produktu konsumentom.

Wymogi prawne konsultacji

Przepisy europejskie przewidują, że opracowania podobne do naszego poradnika mogą uzyskać status krajowych wytycznych dobrej praktyki higieny. W efekcie podlegają zatwierdzeniu na poziomie centralnym administracji państwowej - w przypadku miodu będzie to Główny Lekarz Weterynarii.

Aby poradnik mógł uzyskać status krajowych wytycznych dobrej praktyki higieny, należy dopełnić procedury opisanej w art. 7-8 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 139, str. 1 z późn. zm.):

Artykuł 7

Opracowywanie, upowszechnianie i korzystanie z wytycznych

Państwa Członkowskie zachęcają do opracowywania krajowych wytycznych dobrej praktyki higieny oraz stosowania zasad HACCP zgodnie z art. 8. Wytyczne wspólnotowe opracowywane są zgodnie z art. 9.
Zachęca się do upowszechniania i korzystania zarówno z wytycznych krajowych jak i wspólnotowych. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą jednakże korzystać z tych wytycznych nieobowiązkowo.

Artykuł 8

Wytyczne krajowe

1. Jeżeli opracowywane są krajowe wytyczne dobrej praktyki, są one opracowywane i upowszechniane przez sektory spożywcze:
a) po zasięgnięciu opinii stron, których interesy mogą zostać w znaczny sposób dotknięte, takich jak właściwe organy i grupy konsumentów;
b) uwzględniając odpowiednie kodeksy praktyki z Kodeksu Żywnościowego; oraz
c) jeżeli dotyczą produkcji podstawowej i tych powiązanych działań, które są wymienione w załączniku I, uwzględniając zalecenia określone w Części B załącznika I.

2. Wytyczne krajowe mogą być opracowywane pod egidą krajowego instytutu normalizacyjnego określonego w załączniku II do dyrektywy 98/34/WE [10].
3. Państwa Członkowskie oceniają wytyczne krajowe w celu zapewnienia, że:
a) Zostały one opracowane zgodnie z ust. 1;
b) Ich treść ma praktyczne zastosowanie dla sektorów, do których się odnoszą; oraz
c) Są one właściwe jako wytyczne ze względu na zgodność z art. 3, 4 i 5 w sektorach i w odniesieniu do objętych środków spożywczych.

Kodeks praktyki z Kodeksu Żywnościowego w zakresie dot. miodu

Nasz poradnik został opracowany z udziałem uznanego eksperta i autora rozlicznych publikacji o tematyce higieny żywności - Pani dr inż. Haliny Turlejskiej. Biorąc pod uwagę, że miód z własnej pasieki traktowany jest jako produkt podstawowy, w poradniku wskazano konkretne sposoby działania na różnym poziomie organizacyjnym. Stosowanie dobrych praktyk higieny opisanych w poradniku powinno wyczerpywać wymogi, które egzekwowane są przez inspekcję weterynaryjną. Celem ułatwienia jeszcze lepszego zrozumienia zagadnienia produkcji miodu w małych, rodzinnych pasiekach - mając na uwadze użyteczność i walory praktyczne dla pszczelarzy (przedstawicieli sektora pszczelarskiego) - przygotowaliśmy również fotorealistyczne wizualizacje przykładowych pracowni.

Konsultacje

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem rozporządzenie 852/2004 w dniu 20 listopada 2019 r. ogłaszamy publiczne konsultacje poradnika, kierując je do:

- inspekcji nadzoru, które zajmują związek z produkcją miodu,
- grup konsumentów,
- innych organizacji i stowarzyszeń,
- smakoszy miodu i wszystkich zainteresowanych.

Konsultacje publiczne trwają do 28 lutego 2020 r. - uwagi należy zgłaszać mailowo na adres produkty@wrotapodlasia.pl

Poradnik w formacie .pdf zamieszczono do pobrania na dole strony.

 

 

Powrót na początek strony