Konsultacje poradnika dla pszczelarzy - pozyskiwanie miodu w sprzedaży bezpośredniej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach poradnika, w którym proponujemy konkretne rozwiązania dla pszczelarzy zainteresowanych wprowadzaniem do obrotu miodu z własnej pasieki. Konsultacje publiczne trwają do 28 lutego 2020 r.

O inicjatywie

Prowadzenie sprzedaży miodu z własnej pasieki związane jest z respektowaniem określonych przepisów - również higienicznych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, działając przy bezpośrednim wsparciu i z upoważnienia środowiska pszczelarskiego (przedstawicieli sektora spożywczego), podjął się opracowania poradnika Pracownia do pozyskiwania miodu w sprzedaży bezpośredniej oraz w rolniczym handlu detalicznym. Poruszamy w nim różnorodne, praktyczne zagadnienia, które są istotne przy planowaniu i użytkowaniu pracowni do pozyskowania miodu. Podczas prac terenowych napotkaliśmy też różnorodne problemy, które staraliśmy się uporządkować i jasno opisać. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia będą przydatne w codziennej działalności.

Dofinansowanie sprzętu pszczelarskiego i rejestracja sprzedaży

Począwszy od 2019 r. mechanizm Wsparcie rynku produktów pszczelich został powiązany z faktem prowadzenia przez pszczelarza np. sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego. Należy przy tym pamiętać, że rejestracja sprzedaży na rzecz konsumenta finalnego jest ustawowym obowiązkiem. Nasz poradnik może przydać się wszystkim, którzy są na etapie uruchamiania produkcji miodu z myślą o oferowaniu produktu konsumentom.

Wymogi prawne konsultacji

Przepisy europejskie przewidują, że opracowania podobne do naszego poradnika mogą uzyskać status krajowych wytycznych dobrej praktyki higieny. W efekcie podlegają zatwierdzeniu na poziomie centralnym administracji państwowej - w przypadku miodu będzie to Główny Lekarz Weterynarii.

Aby poradnik mógł uzyskać status krajowych wytycznych dobrej praktyki higieny, należy dopełnić procedury opisanej w art. 7-8 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 139, str. 1 z późn. zm.):

Artykuł 7

Opracowywanie, upowszechnianie i korzystanie z wytycznych

Państwa Członkowskie zachęcają do opracowywania krajowych wytycznych dobrej praktyki higieny oraz stosowania zasad HACCP zgodnie z art. 8. Wytyczne wspólnotowe opracowywane są zgodnie z art. 9.
Zachęca się do upowszechniania i korzystania zarówno z wytycznych krajowych jak i wspólnotowych. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą jednakże korzystać z tych wytycznych nieobowiązkowo.

Artykuł 8

Wytyczne krajowe

1. Jeżeli opracowywane są krajowe wytyczne dobrej praktyki, są one opracowywane i upowszechniane przez sektory spożywcze:
a) po zasięgnięciu opinii stron, których interesy mogą zostać w znaczny sposób dotknięte, takich jak właściwe organy i grupy konsumentów;
b) uwzględniając odpowiednie kodeksy praktyki z Kodeksu Żywnościowego; oraz
c) jeżeli dotyczą produkcji podstawowej i tych powiązanych działań, które są wymienione w załączniku I, uwzględniając zalecenia określone w Części B załącznika I.

2. Wytyczne krajowe mogą być opracowywane pod egidą krajowego instytutu normalizacyjnego określonego w załączniku II do dyrektywy 98/34/WE [10].
3. Państwa Członkowskie oceniają wytyczne krajowe w celu zapewnienia, że:
a) Zostały one opracowane zgodnie z ust. 1;
b) Ich treść ma praktyczne zastosowanie dla sektorów, do których się odnoszą; oraz
c) Są one właściwe jako wytyczne ze względu na zgodność z art. 3, 4 i 5 w sektorach i w odniesieniu do objętych środków spożywczych.

Kodeks praktyki z Kodeksu Żywnościowego w zakresie dot. miodu

Nasz poradnik został opracowany z udziałem uznanego eksperta i autora rozlicznych publikacji o tematyce higieny żywności - Pani dr inż. Haliny Turlejskiej. Biorąc pod uwagę, że miód z własnej pasieki traktowany jest jako produkt podstawowy, w poradniku wskazano konkretne sposoby działania na różnym poziomie organizacyjnym. Stosowanie dobrych praktyk higieny opisanych w poradniku powinno wyczerpywać wymogi, które egzekwowane są przez inspekcję weterynaryjną. Celem ułatwienia jeszcze lepszego zrozumienia zagadnienia produkcji miodu w małych, rodzinnych pasiekach - mając na uwadze użyteczność i walory praktyczne dla pszczelarzy (przedstawicieli sektora pszczelarskiego) - przygotowaliśmy również fotorealistyczne wizualizacje przykładowych pracowni.

Konsultacje

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem rozporządzenie 852/2004 w dniu 20 listopada 2019 r. ogłaszamy publiczne konsultacje poradnika, kierując je do:

- inspekcji nadzoru, które zajmują związek z produkcją miodu,
- grup konsumentów,
- innych organizacji i stowarzyszeń,
- smakoszy miodu i wszystkich zainteresowanych.

Konsultacje publiczne trwają do 28 lutego 2020 r. - uwagi należy zgłaszać mailowo na adres produkty@wrotapodlasia.pl

Poradnik w formacie .pdf zamieszczono do pobrania na dole strony.